“It takes two to tango.

It takes one to make pancakes.”